พนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย ได้รับความนิยมมาก

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการ พนันออนไลน์

เมื่อการ พนันออนไลน์ มีกระแสที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้นอยู่ตลอด เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยียีที่นับวันจะยิ่งทันสมัยและมีความพร้อมในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้นทุกคนสามรถเข้าถึงระบบออนไลน์ต่าง ๆ ได้ จึงเป็นการเอื้อให้ เว็บพนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย มีความเติบโตได้เป็นธรรมดา และสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีความสะดวกสบายในการเข้าถึง และทำให้การขยายตัวของ เว็บพนันออนไลน์ ที่ดีที่สุด เพิ่มขึ้นในหลายรูปแบบและในหลายด้าน รวมไปถึงด้านกฎหมายก็เช่นกัน และหลายประเทศได้วิเคราะห์และศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่จะนำมาใช้ในการควบคุมการเล่นพนันออนไลน์ ทั้งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเพื่อนำไปใช้ควบคุมการพนันออนไลน์รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

ในประเทศไทยก็มีการออกมาตรการทางกฎหมายปรับใช้กับปรากฏการณ์ในการรับมือการ พนันออนไลน์ ในยุคปัจจุบันเช่นกัน โดยมีมาตรการทางกฎหมายที่จะรับมือ เว็บพนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย และการพนันประเภทอื่นที่กฎหมายการพนันที่ไม่ได้บัญญัติให้มีสามารถกระทำได้ คือ โดยการอาศัยตามมาตรา 4 ทวิแห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่มีการกำหนดว่าการพนันออนไลน์เป็นการเล่นพนันที่ผิดกฎหมาย และนำเอามาตรการที่เป็นการปิดกั้นการเข้าถึง ช่องทางของเว็บไซต์ ufabet การพนันออนไลน์ต่าง ๆ ที่เปิดให้มีการใช้บริการเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งจะถือว่าเข้าข่าต่อการขัดต่อศีลธรรมอันดี ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551

ในแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จะออกนโยบายมาเพื่อดำเนินการรับมือกับปัญหาการพนันออนไลน์นั้น ในพระราชบัญญัติการพนันที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ. 2559 ได้มีเพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวเข้องกับการ พนันออนไลน์ โดยมีการกำหนดไว้ใน มาตรา 36 ที่มีหลักถึงการจัดให้มีการเล่นการพนันว่า “ใช้วิธีการสื่อสารที่ห่างกันโดยระยะทาง หรือส่งข้อความ ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ทางโทรศัพท์หรือผ่านระบบต่างๆ หรือวิธีอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน” นั่นถือเป็นความผิด และต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของอัตราโทษสำหรับการเล่นพนันในสถานที่ปกติ

การพนันออนไลน์

จากการที่กฎหมายได้มีการประกาศใช้ออกมา ทำให้มาตรการทางกฎหมายที่นำมาใช้ควบคุม เว็บพนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการพนันของประเทศไทยนั่นมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งไปในทางจะเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ที่กระทำที่มีฐานความผิดในลักษณะเดิมที่มีกำหนดไว้อยู่แล้ว และการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดยังต้องอาศัยกฎหมายอื่นที่มีความเกี่ยวข้องในฐานความนั้น หรือมีลักษณะที่เป็นการกระทำที่สืบเนื่องกันมา โดยเฉพาะ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งถึงแม่จะเป็นการแก้ไขโดยกฎหมายที่เป็นแบบปลายน้ำก็ตาม คือเป็นการดำเนินการแก้ไขจากอำนาจของกฎหมายภายหลังจากที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันไปแล้ว 

ผลของมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ พนันออนไลน์ ของกฎหมายที่บังคับใช้กันต่างประเทศ เช่น ที่ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พบว่า การบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศมีการใช้บังคับที่หลากหลายด้านและไม่ได้มีเจตนาเพียงเป็นการลงโทษผู้ที่เป็นเจ้าของเว็บการพนันที่กระทำความผิดและผู้เล่น เว็บพนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย แต่เพียงอย่างเดียว แต่มีการกำหนดโครงสร้างข้อจำกัดทางกฎหมาย เพื่อให้มีการวางขอบเขตของกิจกรรมการพนันออนไลน์ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง และอะไรที่เป็นการกระทำที่ทำได้อย่างต้องถูกตามฎหมาย และครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่การเริ่มต้นของธุรกิจพนันออนไลน์ไปจนถึงการดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น

กฎหมายพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 ของประเทศอังกฤษได้ขยายขอบเขตของกฎหมายการพนันให้ครอบคลุมไปถึง เว็บพนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย ที่เล่นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการโทรคมนาคมอื่น โดยบัญญัติบทนิยามของการพนันระยะไกล (remote gambling) เอาไว้ในมาตรา 4 ว่าเป็น “การพนันที่บุคคลเข้าร่วมเล่นได้โดยวิธีการทางโทรคมนาคมในระยะไกล” ซึ่งครอบคลุมการพนันผ่านอุปกรณ์หรืออาศัยสื่อโทรคมนาคมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น (1) อินเทอร์เน็ต (2) โทรศัพท์ (3) โทรทัศน์ หรือ (4) วิทยุ และยังรวมไปถึง (5) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร เพื่อเปิดช่องเอาไว้สำหรับกรณีที่มีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมอื่น ๆ ในอนาคต

โดยภาพรวม มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการ พนันออนไลน์ ของสหราชอาณาจักรมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจ เว็บพนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย อย่างรอบด้าน นับแต่สื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นพนันออนไลน์ ไปจนถึงการจำกัดพื้นที่ในการให้บริการการพนันออนไลน์ โดยผ่านการกลั่นกรองและการออกใบอนุญาตของคณะกรรมาธิการการพนัน (Gambling Commission) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้มีอำนาจในการพิจารณากิจกรรมการพนันเป็นการเฉพาะ

มาตรการควบคุมการ พนันออนไลน์ ของประเทศหรัฐอเมริกา จากนโยบายที่ออกเงื่อนไขการบังคับมาเป็นกฎหมายที่มีระดับจากรัฐบาลกลางได้วางมาตรการที่มีเจตนาการควบคุมการใช้สื่อเทคโนโลยี และโทรคมนาคสำหรับการโฆษณาและการเผยแพร่ข้อมูลในการตลาดของ เว็บพนันออนไลน์ ที่ดีที่สุด ของประเทศ จึงได้มีการควบคุมทิศทางและกฎเกณฑ์ของการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ให้ชัดเจน โดบมีการบัญญัติเป็นกฎหมายออกมาหลัก ๆ  2 ฉบับ ได้แก่ Wire Act หรือ Federal Wire Act 1968 และ UIGEA หรือ Unlawful Internet Gambling Enforcement Act 2006 โดยความหมายและความต้องการที่จะเป็น มาตรการทางกฎหมายที่นำมาใช้ในการควบคุมการพนันออนไลน์ของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมดให้เข้าล่องเข้ารอยและสามารถตรวจสอบได้ ทซึ่งมีอยู่ 2 แนวทาง คือ จำกัดการออกสื่อโฆษณาและจำกัดการเผยแพร่การพนันหรือข้อมูลที่มีลักษณะเดียวกันกับการพนันมีการเล่นพนันออกมาเป็นสื่อทางโทรคมนาคมและตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างในประเทศ และ จำกัดหนทางของการทำธุรกรรมของผู้ที่เป็นเจ่าของในการประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์กับผู้ที่ต้องการเล่นพนัน โดยมีเจตราที่แท้จริงคือ สร้างอุปสรรคในการดำทำธุรกิจตลาดการพนันออนไลน์ทั้งแก่ทั้งสองฝ่ายคือเจ้าของธุรกตลาดออนไลน์ กับนักพนัน เมื่อถูกขัดขวางในการเข้าถึงกิจกรรมการพนันออนไลน์ ผู้เล่นพนันก็จะขาดแรงจูงใจในการเข้าถึงเว็บไซต์ออนไลน์และการดำเนินตลาดธุรกิจพนันออนไลน์ย่อมลดลง จึงทำให้ผลที่ได้จากมาตรการจำกัดการเข้าในลักษณะนี้เป็นการชะลอการเติบโตของกิจการพนันออนไลน์

ดังนั้นประเทศไทยควนต้องนำแนวทางของทั้งสองประเทศมาศึกษาอย่างจริงจัง และนำมาปรับใช้ในระบบกฎหมายการพนันให้เหมาะสมกับ กับการสร้างมาตรการทางกฎหมายที่จะเป็นตัวควบคุมการพนันออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทุกทิศทาง   เพื่อเป็นการทำให้กลุ่มธุรกิจตลาดการพนันในประเทศมีทิศทางที่ถูกต้องและควรจะเป็น และต้องกำหนดขอบเขตการบังคับใช้ไว้อย่างชัดเจน ทั้งวิธีการ และบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย และต้องมีการแสดงเจตนารมณ์ของหลักของกฎหมายที่ต้องการให้มีมาตรการป้องกันและตรวจสอบกิจกรรม เว็บพนันออนไลน์ ที่ดีที่สุด ได้อย่างครบถ้วนทั้งวงจร 

เว็บไซต์ออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย

การเล่น เว็บพนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย ที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ที่ผู้สนใจสามารถเข้าเล่นได้อย่างที่ไม่ต้องกลัว ไม่ว่าจะเป็นการแทงบอล คาสิโนออนไลน์ หวยออนไลน์ หรืออย่างอื่นที่นักพนันต้องการ เว็บไซต์ ยูฟ่าเบท ที่ถูกกฎหมายที่รวบรวมได้มีทั้งหมด 7 เว็บการพนันออนไลน์

ที่จะนำพาผู้สนใจเข้าโลกการพนัน ดังนี้

  1. UFABET ที่เป็นเว็บไซต์ที่มีทั้งเกมศ์กีฬา คาสิโนการแทงบอล ที่เป็น เว็บพนันออนไลน์ ที่ดีที่สุด และมีความปลอดภัยสูง ลงทุนไม่มากและบริการการฝากถอนอย่างรวดเร็ว
  1. Sbobetทีเป็นเว็บที่ถูกกฎหมาย และเน้นการแทงบอลเป็นหลักจึงมีความเชียวชาญการแทงบอลมาก และน่าเชื่อถือ อีกทั้งถูกกฎหมายจากประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย
  1. RB88 ในรูปแบบของเว็บไซต์ที่เน้าด้านการแทงบอลและคาสิโนออนไลน์ และหวยออนไลน์ และการเดิมพันอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
  1. M88 เว็บที่โงดังมาไกลและได้รับความนิมที่มีมานานกว่า 10 ปี โดยเน้นที่การแทงบอลเท่านั้น และได้รับอนุญาตจากยิบรอตาร์อีกต่างหาก
  1. DAFABET เว็บไซต์ที่ตดทะเบียนถูกต้อง และมีการให้บริการที่ยาวนานทั้งเกมส์คาสิดนและแทงบอลที่มีให้เลือก และดีลเลอร์สดให้อีกด้วย เว็บนี้ไม่ผืดหวังแน่นอน
  1. Funเว็บที่ซื่อสัตย์ไม่มีการโกงเงินอย่างแน่นอน และให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมส์สล็อต คาสิโน และมีรางวัลให้ลุ้นมากมาย
  1. UFA366 เว็บพนันออนไลน์ ที่ดีที่สุด ที่ปลอดภัยและเริ่มต้นแทงบอลเพียงลงทุนแค่ 10 บาท เท่านั้น และจ่ายเงินเร็วอีกด้วย ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน
ufabet21-line